Todd McFarlane

Todd McFarlane

Spawn 1997

Kẻ Bán Linh Hồn Cho Địa Ngục 674